Työpanos käyttöön työtehtäviä muokkaamalla

Työtehtäviä muokkaamalla ja uusia työnkuvia rakentamalla voidaan onnistuneesti palkata osatyökykyisiä työnhakijoita ja näin yritys saa työvoimaa aitoon tarpeeseen. Työtehtävien muokkaus on toimiva ratkaisu myös silloin kun henkilöstössä on työntekijä, jonka työkyky on tilapäisesti tai pysyvästi alentunut.

Osatyökykyiselle soveltuvia tehtäviä voi rakentaa työpaikalla jo olemassa olevista toimenkuvista. Tavoitteena on työnjakoa uudistamalla muotoilla osatyökykyiselle soveltuva, muokattu työ.

Työn muokkauksen keinoja ja menetelmiä

Työn muokkauksen keinoja, avattu tekstissä.

 • Työaikajärjestelyt, esimerkiksi osa-aikainen työ
 • Työn uudelleen organisointi, esimerkiksi työtehtävien rajaaminen
 • Työympäristön muutokset, esimerkiksi työtilojen esteettömyyden parantaminen
 • Teknologiaratkaisut ja apuvälineet, esimerkiksi tietokoneohjelmat ja apuvälineet
 • Avun saaminen työssä, esimerkiksi työyhteisön tai työkaverin antama apu
 • Työmatkojen kulkemisen ratkaisut, esimerkiksi kuljetuspalvelut
 • Työnkuvauslomake, Iisisti töihin hankkeessa kehitetty malli (pdf)
 • Työn muokkauksen Ratko-malli

Osatyökykyinen työntekijä voi saada maksutta työssä tarvitsemiaan apuvälineitä Kelan, terveydenhuollon tai työeläkeyhtiön kautta. Työmatkojen kulkemiseen työntekijällä on mahdollisuus saada vammaispalvelulain perusteella tukea omasta kunnasta.

Työn muokkaus voi tarkoittaa myös Kelan tulkkipalvelua, jolloin kuulo- ja puhevammainen työntekijä voi saada viittomakielen tulkkausta työhönsä. Siitä ei aiheudu kustannuksia työnantajalle. Työantajalle hyödynnettävistä tuista kerrotaan tarkemmin kohdassa Taloudellisia tukia työnantajalle.

Muokkaa työtehtävä aitoon tarpeeseen

Tarkoituksena on varmistaa, että työn muokkauksen, työhönoton ja palkkaamisen eri vaiheet hoidetaan järjestelmällisesti ja ammattimaisesti. Ennen kuin alat muokata uutta työtehtävää, mieti millä tavoin haluat itse hyötyä siitä ja millä tavoin yritys hyötyy niistä. Pohdi minkälaista osaamista yrityksessäsi tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Millaisia työtehtäviä on vailla tekijää ja mitä tehtäviä voitaisiin järjestellä uudelleen. Mieti, voiko uutta muokattua työtehtävää monistaa ja hyödyntää yrityksessä.

Käytä työnkuvauslomaketta

Työtehtävän muokkauksessa tai uuden työnkuvan rakentamisessa voit käyttää Iisisti töihin –hankkeessa kehitettyä Työnkuvalomaketta. Työnkuvauslomakkeessa kuvataan työtehtävä ja sen vaatimukset.

Lomakkeen tietoja voi hyödyntää työpaikkailmoituksen laatimisessa tai kun haet osatyökykyistä työnhakijaa työllisyyspalveluiden kautta. Lomake helpottaa työllisyyspalveluissa asiointia ja sopivan osatyökykyisen työnhakijan löytämistä.

Työnkuvauslomake, Iisisti töihin -hankkeessa kehitetty malli (pdf)

Uusien tehtävien rakentaminen

Ratko-menetelmässä työtä tarkastellaan ja muotoillaan kolmessa vaiheessa.


1. Työn pilkkominen

Tässä vaiheessa henkilöstö purkaa perustyötehtävänsä osiin. Tuloksena on kuvaus tehtäväkokonaisuuksista ja niihin kuuluvista tehtävistä. Kuvausten avulla päästään tarkastelemaan yhdessä, mitä kukin tekee, ja löytyykö tekemisistä päällekkäisyyksiä.

2. Tehtävien jaottelu ydinosaamista vaativiin ja muihin tehtäviin

Kun työtehtävät on kuvattu visuaaliseen muotoon, niitä on aiempaa helpompi pilkkoa osiin.

 • Missä tehtävissä olemassa olevan henkilöstön ammattitaito, koulutus ja kokemus ovat välttämättömiä?
 • Mitä erilaisella osaamisella ja työkyvyllä varustettu työntekijä voisi puolestaan tehdä?
 • Onko työpaikalla tekemättömiä töitä, jotka kaipaisivat kipeästi tekijää?

3. Uuden työnkuvan kokoaminen

Jaottelun jälkeen työntekijät päättävät, mitä tehtäviä voisi luovuttamaa jollekin toiselle. Näistä irrotetuista palasista muotoillaan uusi työtehtävä, joka tehostaa koko työyhteisön toimintaa – tai tarvittaessa useita uusia työtehtäviä.

Uuden valmiin työnkuvan käyttäminen

Valmiiseen työnkuvaan voidaan rekrytoida uusi työntekijä, työkokeilija tai vaikka oppilaitoksen työharjoittelija. Tehtävää voidaan vielä muokata yksilöllisesti siten, että se sopii juuri valitulle tekijälle. Uutta työnkuvaa voidaan hyödyntää myös työkykyratkaisuissa, kuten työhön paluussa sairauslomalta tai työssä jaksamisen haasteissa. Mikäli organisaatiossa on useampi toimispiste, voidaan työnkuva monistaa niidenkin käyttöön.

Hyödynnä ja opiskele Ratko-menetelmää

Työtehtäviä voidaan muokata ja rakentaa rekrytoinnista vastaavien henkilöiden kesken tai yhdessä työntekijöiden kanssa. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas on kehittänyt Ratko- menetelmän, joka tarjoaa keinoja työn analysoimiseen, järjestämiseen ja muotoiluun.

Ratko -menetelmän avulla työntekijät tarkastelevat yhdessä perustehtäviään ja huomaavat mahdollisia päällekkäisyyksiä ja omaan perustehtävään kuulumattomia tehtäviä. Näiden löydösten perusteella mietitään, olisiko työnjakoa syytä muuttaa:

 • Voisiko joistakin tehtävistä luopua?
 • Saataisiinko näistä luovutettavista tehtävistä koottua jollekin toiselle uusi työtehtävä?

Näin saadaan kaikkien työpanos käyttöön juuri siihen tehtävään, mihin sitä tarvitaan ja mihin se parhaiten sopii.

Iisisti töihin -oppaan etusivulle