Taloudellisia tukia työnantajalle

Osatyökykyisen rekrytoimiseen on tarjolla erilaisia tukia ja apukeinoja niin työnhakijalle kuin työnantajallekin. Niiden tavoitteena on madaltaa kynnystä palkata osatyökykyinen työntekijä ja tukea onnistunutta, taloudellisesti kannattavaa rekrytointia niin työllistyvän, työnantajan kuin työyhteisönkin näkökulmasta.

Voit hyödyntää rekrytointiin eri tukikeinoja ja taloudellisia kannustimia ennen ja jälkeen rekrytoinnin. Nämä kannattaa selvittää ennen työntekijän palkkaamista. Usein työnhakija on itsekin tietoinen mahdollisuuksistaan tukien saamiseen. Koska palvelujärjestelmä on monipuolinen, TE- palveluiden työvalmentajien tai työkykykoordinaattoreiden avulla pääset parhaiten alkuun. Tuet ovat yleensä harkinnanvaraisia. Huomioi myös, että ne katsotaan työnantajalle tuloksi.

Voit hyödyntää rekrytointiin eri tukikeinoja ja taloudellisia kannustimia ennen ja jälkeen rekrytoinnin. Alempana tekstissä kerrotaan eri tukimuodoista.

Kohtaavatko työnantajan ja työntekijän tarpeet?

Työkokeilu. Jos haluat selvittää, soveltuuko valitsemasi henkilö tiettyyn tehtävään, kannattaa aloittaa työkokeilulla. Työkokeilua järjestävät mm. TE-toimisto, Kela ja työeläkelaitokset. Yritys voi myös itse ilmoittautua TE-toimistoon tahoksi, jossa työkokeilut ovat mahdollisia.

Koska työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeiluun osallistuva ei ole myöskään työterveyshuollon piirissä. Työaikaa voidaan lisätä vähitellen esimerkiksi 4 tunnista 8 tuntiin kahden viikon välein tunti kerrallaan. Myös työympäristössä voidaan tehdä muutoksia. Työkokeilu voi kestää enintään 12 kuukautta – samalla työnantajalla kuitenkin enintään 6 kuukautta. Usein 1–3 kuukauden sopimus on riittävä.

Työkokeilupaikan, työkokeilun järjestäjän ja työkokeiluun osallistuvan välillä tehdään kirjallinen työkokeilusopimus. Siinä sovitaan työkokeilun kestosta, tavoitteista ja työtehtävistä. Työkokeilun järjestäjä vastaa työkokeiluun osallistuvan vakuutuksista. Työtehtävien opetteluun voidaan tarvittaessa käyttää työkykykoordinaattorin tai työvalmentajan tukea. TE- toimisto voi purkaa työkokeilusopimuksen esimerkiksi luvattomien poissaolojen takia. Työkokeiluun osallistuva itse voi milloin tahansa keskeyttää työkokeilun.

TE-palvelut: Tarjoa työkokeilumahdollisuus

Tukea palkanmaksuun

Palkkatuella voit palkata työttömän työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä. Palkkatuella voit myös jatkaa työkokeilijan työsuhdetta työkokeilun jälkeen. Edellytyksenä on, että työnhakijalla on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.
Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen tai oppisopimuksen aikana. Palkkauskustannuksista voidaan korvata 30–50 prosenttia 6–24 kuukauden ajalta.

Osatyökykyiselle on mahdollista saada useampi palkkatukijakso. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Jokaisella osatyökykyisellä on oma TE-toimistovirkailija

Työsuhteen sopimus muodostuu työpaikan normaalien käytänteiden mukaisesti. Palkkatuetun työsuhteen keskeyttämisen, jatkamisen tai lopettamisen suhteen keskustellaan TE-toimiston virkailijan kanssa. Palkkausehdot merkitään tehtävänkuvauslomakkeeseen.

Palkkatuettu työllistäminen on palkan maksamista tukeva. Palkkatuen suhteen toimitaan myös TE- toimiston kautta, mutta vakuutukset ja normaali työsopimus tulevat yrityksen kautta. Jokaisella osatyökykyisellä on oma TE-toimistovirkailija, jonka kautta työnhakija voi myös itsenäisesti ehdottaa työkokeilun tai palkkatuetusti työllistämisen aloittamista.

TE-palvelut: Työllisty palkkatuella

Tukea hankintoihin

Työolosuhteiden järjestelytuki. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita tai muutostöitä työpaikalla. Tällöin tuki on enimmillään 4 000 euroa työntekijää kohden. Korvausta
voi saada myös toisen työntekijän antamasta avusta enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Tukea maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20 euroa tunnilta.

Lisätietoa uusista työvälineistä tai muutostöistä saat oman työterveyshuollon lisäksi:
Vates: Järjestöjen työllisyyspalvelut
Työterveyslaitos: Ergonomia
TE-palvelut: Työolosuhteiden järjestelytuki

Palkkio työllistämisestä

Kuntakohtainen kuntalisä. Joissain kunnissa (esim. Helsinki ja Vantaa) on käytössä yrityslisäkokeilu. Yrityslisä on harkinnanvarainen, määrärahasidonnainen palkkio yrityksille siitä, että yritys työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön.

Esimerkkinä Helsinki-lisä, joka maksetaan työnantajalle ja se voidaan myöntää joko rekrytointitukena tai työllistämistukena. Rekrytointitukea voivat hakea kaikki Helsingin työssäkäyntialueella toimivat työnantajat. Rekrytointituki on tarkoitettu helsinkiläisen työntekijän palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin, kuten työvälineistä tai perehdytyksestä aiheutuviin kustannuksiin. Tuen suuruus on 500 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan maksaa 1–10 kuukautta.

Helsinki-lisän työllistämistukea voivat hakea yhteisöt, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa (esim. yhdistykset ja säätiöt). Lisäksi työllistämistukea voivat hakea yritykset, kun palkattavan henkilön palkkatuen peruste on työsuoritukseen vaikuttava pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus.

Tuki on tarkoitettu palkattavan helsinkiläisen henkilön palkkakustannuksiin ja edellyttää rinnalleen aina TE-palveluiden myöntämää korkeinta palkkatukea. Tuen suuruus on enintään 800 euroa kuukaudessa ja sitä voidaan maksaa 1–10 kuukautta. Työllistämistuki on tarkoitettu palkattavan henkilön palkkakustannuksiin ja edellyttää rinnalleen aina TE-palveluiden myöntämää korkeinta palkkatukea.

Helsinki-lisään liittyy kertaluonteinen 1500 euron rekrytointipalkkio. Työnantaja voi hakea sitä, kun Helsinki-lisän kriteerit täyttävä työsuhde on jatkunut keskeytyksettä vähintään 16 kuukautta eli 6 kuukautta rekrytointi- tai työllistämistukijakson jälkeen.

Lisää tietoa Helsinki-lisästä
Lisää tietoa Vantaa-lisästä

Kouluta oppisopimuksella

Voit hyödyntää oppisopimusta työllistäessäsi. Oppisopimuspaikoiksi soveltuvat työnantajat yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Tarjottujen työtehtävien tulee olla riittävän monipuolisia, jotta opiskelija voi oppia työssään ja täyttää tutkintonsa ammattitaitovaatimukset. Työtunteja on tarjottava vähintään 25 viikossa. Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijan rekrytoinnista ja kouluttamisesta muita suoria kustannuksia kuin palkka sivukuluineen. Oppisopimukseen voi hakea myös työllistämis- ja palkkatukea.

Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta. Koulutuskorvausten suuruus vaihtelee riippuen oppisopimuskoulutuksen sisällöstä ja suoritettavasta tutkinnosta. Se on 0–200 euroa kuukaudessa opiskelijaa kohden.

Tuettu oppisopimus on oppisopimuskoulutusta, johon on yhdistetty opiskelijan tarvitsema tuki, esimerkiksi työhönvalmennus. Tuen tarve voi liittyä opintojen suunnitteluun, oppimisen haasteisiin, sosiaalisiin taitoihin tai elämänhallintaan. Tuella varmistetaan ennakoivasti, että oppisopimuksen tavoitteet saavutetaan. Myös tuettuun oppisopimukseen voi saada palkkatukea. Oppisopimusasioissa kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen oppisopimustoimistoon.

Lisää tietoa oppisopimuskoulutuksesta
Lisää tietoa tuetusta oppisopimuksesta

Mitä jos osatyökykyinen työntekijä tulee kokonaan työkyvyttömäksi?

Työeläkeyhtiössä vakuutetulla suurella työnantajalla (= palkkasumma yli 2 miljoonaa euroa /vuosi). Työeläkemaksun maksuluokka määräytyy sen mukaan, millainen työnantajan työkyvyttömyysriski on keskimääräiseen riskiin verrattuna. Riski lasketaan siten, että verrataan aiemmin myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrää TyEL:n keskimääräiseen määrään.

Jos osatyökyinen työntekijä tulee täysin työkyvyttömäksi viiden ensimmäisen kalenterivuoden aikana, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta yrityksen maksuluokkaan. Tärkeää on, että ennen työsuhteen alkua työnhakija on ilmoittanut TE-toimistoon työkykyyn vaikuttavasta sairaudesta tai vammasta sekä toimittanut siitä B-lääkärinlausunnon. TE-toimiston asiakas voi pyytää TE- toimistosta todistuksen suurtyönantajalle siitä, että hänet on merkitty TE-toimiston asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana.

Työntekijä toimittaa itse TE-toimistosta saadun todistuksen työnantajalle. Tämä välittää todistuksen vakuutusyhtiölle työkyvyttömyyseläkettä haettaessa ja asia otetaan huomioon työnantajan maksuluokan laskennassa. Todistusta ei tarvita, jos työntekijälle on myönnetty palkkatuki sairauden tai vamman johdosta, tai jos työntekijä on jo työkyvyttömyyseläkkeellä.

Lisää tietoa työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutuksesta suurtyönantajien TyEl-maksuihin

Selvitä laskurilla työllistämistukien vaikutuksia osatyökykyisen palkkakustannuksiin

Työllistämistukilaskuri on laadittu Iisisti töihin -hankkeessa yritysten käyttöön. Se antaa esimerkkejä valtion ja muutamien pääkaupunkiseudun kuntien tarjoamista tuista osatyökykyisten palkkaamiseksi.

Tukien määrä on aina yksilöllinen ja tapauskohtainen, päätökseen vaikuttavat mm. työnhakijan tausta, palkkaavan yrityksen taloudellinen tilanne sekä valtion ja kuntien tukiin kohdistetut määrärahat.

Työllistämistukilaskuri (xlsx 72 kt)

Laskelman tulos ei ole sitova minkään tahon kannalta eikä siihen voi vedota. Tukien määrät laskurissa perustuvat vuoden 2019 tietoihin.

Iisisti töihin -oppaan etusivulle