Nya arbetsinsatser genom anpassning av arbetsuppgifter

Genom att anpassa arbetsuppgifter och upprätta nya arbetsbeskrivningar kan man med framgång anställa partiellt arbetsföra arbetssökande, och därmed får företaget arbetskraft för verkliga behov. Anpassning av arbetsuppgifter är en fungerande lösning även när det i personalen finns en arbetstagare vars arbetsförmåga är nedsatt tillfälligt eller permanent.

Arbetsuppgifter som lämpar sig för partiellt arbetsföra personer kan utvecklas ur existerande arbetsbeskrivningar. Målet är att genom förändringar i arbetsfördelningen skapa ett anpassat arbete som lämpar sig för den partiellt arbetsföra arbetstagaren.

Metoder för arbetsanpassning

Metoder för arbetsanpassning: arbetstidsarrangemang, organisering av arbetet, förändringar i arbetsmiljön, teknik och hjälpmedel, assistans i arbetet och arrangemang för arbetsresor.  

 • Arbetstidsarrangemang, till exempel deltidsarbete
 • Omorganisering av arbetet, till exempel avgränsning av arbetsuppgifter
 • Förändringar i arbetsmiljön, till exempel förbättra tillgängligheten i arbetslokalerna
 • Tekniska lösningar och hjälpmedel, till exempel dataprogram och hjälpmedel
 • Assistans i arbetet, till exempel hjälp som ges av arbetsgemenskapen eller en arbetskamrat
 • Lösningar för arbetsresorna, till exempel transporttjänster
 • Modell på arbetsbeskrivningsblankett som utarbetats i projektet (pdf)
 • Ratko-modellen för arbetsanpassning

En partiellt arbetsför arbetstagare kan gratis få de hjälpmedel som han eller hon behöver i arbetet via FPA, hälso- och sjukvården eller arbetspensionsbolaget. För arbetsresorna har arbetstagaren möjlighet att få stöd från den egna kommunen enligt handikapplagen.

Arbetsanpassning kan också innefatta FPA:s tolktjänst, varvid en arbetstagare med hörsel- eller talskada kan få teckenspråkstolkning på sin arbetsplats. Det orsakar inte arbetsgivaren några kostnader. Mer information om stöd som arbetsgivaren kan utnyttja finns under rubriken Ekonomiska stöd för arbetsgivaren.

Anpassa arbetsuppgifterna efter verkliga behov

Syftet är att säkerställa att olika faser av arbetsanpassningen, anställningen och introduktionen sköts systematiskt och yrkesmässigt. Innan du börjar utforma en ny arbetsuppgift, fundera över hur du själv vill dra nytta av den och på vilket sätt företaget har nytta av den. Fundera över vilken slags kompetens som behövs i ditt företag nu och i framtiden. I vilka arbetsuppgifter saknas arbetstagare och vilka uppgifter kunde omorganiseras. Fundera över om den anpassade arbetsuppgiften kan kopieras och utnyttjas i företaget.

Använd blanketten för arbetsbeskrivning

När du anpassar arbetsuppgifter eller utvecklar en ny arbetsbeskrivning kan du använda den blankett för arbetsbeskrivning (Työnkuvalomake, på finska) som har utvecklats inom projektet Iisisti töihin. På blanketten beskriver du arbetsuppgiften och dess krav.

Du kan använda informationen på blanketten när du utarbetar en platsannons eller när du söker en partiellt arbetsför arbetssökande via sysselsättningstjänsterna. Blanketten gör det lättare att sköta ärenden i sysselsättningstjänster eller hitta en partiellt arbetsför arbetssökande.

Modell på arbetsbeskrivningsblankett som utarbetats i projektet (pdf)

Utveckling av nya uppgifter

I Ratko-modellen granskas och utformas arbetet i tre faser.

1. Dela upp arbetet 2. Gruppera arbetsuppgifterna och 3. sammanställ en ny arbetsbeskrivning. Ta i bruk den nya arbetsbeskrivningen.1. Dela upp arbetet

I den här fasen delar personalen upp sina basarbetsuppgifter i delar. Resultatet är beskrivningar av uppgiftshelheter och de uppgifter som ingår i dem. Med hjälp av beskrivningarna kan man tillsammans granska vad var och en gör, och se om det eventuellt finns överlappningar i uppgifterna.

2. Gruppering av uppgifterna i uppgifter som kräver kärnkunskap och övriga uppgifter

När arbetsuppgifterna har beskrivits i visuell form är det lättare att dela upp dem.

 • I vilka uppgifter är den yrkeskunskap, utbildning och erfarenhet som den nuvarande personalen har nödvändig?
 • Vad skulle arbetstagare med olika kompetens och arbetsförmåga göra?
 • Finns det outförda arbetsuppgifter på arbetsplatsen, för vilka en arbetstagare skulle behövas?

3. Sammanställning av ny arbetsbeskrivning

Efter grupperingen beslutar arbetstagarna vilka uppgifter som skulle kunna överlåtas till någon annan. Utifrån dessa lösgjorda delar skapas en ny arbetsuppgift, som effektiviserar verksamheten i hela arbetsgemenskapen – eller vid behov skapas flera nya arbetsuppgifter.

Den nya färdiga arbetsbeskrivningen tas i bruk

För den nya arbetsbeskrivningen kan man rekrytera en ny arbetstagare, en arbetstagare i arbetsprövning eller en arbetspraktikant från en läroanstalt. Uppgiften kan ännu anpassas individuellt så att den lämpar sig för den arbetstagare som väljs. Den nya arbetsbeskrivningen kan också användas i beslut om arbetsförmågan, till exempel vid utmaningar i samband med återgång till arbetet efter en sjukledighet eller ork i arbetet. Om det finns flera arbetsenheter i organisationen, kan arbetsbeskrivningen kopieras även till de övriga enheterna.

Utnyttja och studera Ratko-metoden

Arbetsuppgifter kan anpassas och utformas i samarbete mellan personer som ansvarar för rekryteringen eller i samarbete med arbetstagare. Stödsstiftelsen för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vamlas har utvecklat Ratko-metoden, som erbjuder metoder för analys, organisering och anpassning av arbetet.

Med hjälp av Ratko-metoden granskar arbetstagarna tillsammans sina basarbetsuppgifter och observerar eventuella överlappningar och uppgifter som inte hör till de egna basuppgifterna. Utifrån dessa fynd funderar man tillsammans om det finns orsak att göra ändringar i arbetsfördelningen.

 • Kan man avstå från några uppgifter?
 • Skulle de uppgifter som man avstår från kunna utgöra en ny arbetsuppgift för någon annan?

På så vis kan man använda allas arbetsinsatser för de uppgifter där de behövs och där de lämpar sig bäst.

Smidigt på jobb -framsida