Det finns många olika orsaker till partiell arbetsförmåga

Med en partiellt arbetsför person avses en person som kan använda en del av sin arbetsförmåga och vill använda denna förmåga. Det finns många olika former av partiell arbetsförmåga, och partiellt arbetsföra personer kan till exempel vara personer som återhämtar sig från en allvarlig sjukdom, har upplevt en livskris eller personer med någon funktionsnedsättning. De vanligaste orsakerna till nedsatt arbetsförmåga är depression samt sjukdomar i rörelseorganen. De psykiska resurserna är otillräckliga: Pirkko återhämtar sig från en depression, varvid hennes nuvarande psykiska resurser räcker till deltidsarbete. Den sociala kompetensen är begränsad: Sofias autism kräver en lugn miljö. En självständig uppgift som passar hennes sociala förmåga har skräddarsytts för henne. Den fysiska förmågan är nedsatt: Efter en axeloperation kan Frans inte sträcka sig efter varor på de övre hyllorna, och därför är hans fysiska funktionsförmåga tillfälligt nedsatt. Nedsatt kognitiv funktionsförmåga: Kalle koncentrerar sig på sina uppgifter med stöd av sina arbetskamrater enligt sin kognitiva funktionsförmåga, dvs. minnet, uppmärksamheten och inlärningsförmågan.

Stöd för anpassning av arbetsuppgifter och arbetstagare

Över 70 % av arbetstagarna förhåller sig positiva till rekrytering av partiellt arbetsföra personer. Hinder för rekryteringen kan delvis vara olika fördomar och rädslor. Företagen behöver mer information om de stöd som kan fås för rekrytering, kompetens och avlöning. Dessutom behöver arbetsgivarna en fungerande arbetsförmedling samt hjälp med anpassning av arbetsuppgiften och arbetstagaren.

Enligt undersökningar har de arbetsgivare som anställt en partiellt arbetsför arbetstagare eller en arbetstagare med funktionsnedsättning i allmänhet varit nöjda med lösningen och har en positiv inställning till rekrytering även framöver.

Målet är mångfald och ekonomisk nytta

Anställning av en partiellt arbetsför arbetstagare ger positiva multiplikatoreffekter förutom för den partiellt arbetsföra, även för arbetsgemenskapen och hela samhället. Ur arbetsgemenskapens perspektiv uppkommer effekterna genom mångfalden i arbetsgemenskapen.

Ur den arbetssökandes perspektiv är arbetet förutom en inkomstkälla även ett sätt att vara en nyttig samhällsmedlem. Enligt uppskattningar finns det 65 000 partiellt arbetsföra som är utan arbete i Finland. Bland personer med funktionsnedsättning har en stor del inte en arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.

I en mångfaldig arbetstagarstruktur stärker olika styrkor varandra. Arbetets meningsfullhet och arbetstagarnas arbetshälsa blir bättre när arbetstagarna får utföra arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens. Målet vid anställning av en partiellt arbetsför arbetstagare är en ekonomiskt lönsam verksamhet; arbetstagare med partiell arbetsförmåga kan, får och ska utnyttjas produktivt.

Smidigt på jobb -framsida