Osatyökykyisyyttä on monenlaista

Osatyökyisellä tarkoitetaan henkilöä, jolla on käytössään osa työkyvystään ja halu tämän kyvyn käyttämiseen. Osatyökykyisyyttä on monenlaista ja osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet tai vammaiset henkilöt. Yleisimmät työkyvyn heikkenemistä aiheuttavat syyt ovat masennus sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Psyykkisten voimavarojen riittämättömyytenä: Pirkko toipuu masennuksesta, jolloin hänen sen hetkiset psyykkiset voimavarat riittävät osapäivätyöhön. Fyysisen toimintakyvyn rajoittumisena: Frans ei olkaleikkauksen jälkeen voi kurkotella tavaroita ylähyllyltä, joten hänen fyysinen toimintakyky on tilapäisesti rajoittunut. Sosiaalisten kykyjen rajallisuutena: Sofian autismi edellyttää rauhallista ympäristöä. Hänelle on räätälöity sopiva itsenäinen tehtävä, mikä sopii hänen sosiaalisiin kykyihinsä. Kognitiivisen toimintakyvyn alenemisena: Kalle keskittyy tehtäviinsä työkaverinsa tukemana kognitiivisen toimintakykynsä eli muistin, tarkkaavaisuuden ja oppimiskyvyn mukaan.

Tukea työtehtävien ja työntekijän yhteensovittamiseen

Yli 70 % työnantajista suhtautuu myönteisesti osatyökykyisten rekrytointiin. Osittain rekrytoinnin esteenä voivat olla erilaiset ennakkoluulot ja pelot. Yritykset tarvitsevat lisää tietoa rekrytoinnista, osaamisesta ja palkkaukseen saatavista tuista. Lisäksi työnantajat tarvitsevat toimivaa työnvälitystä sekä apua työtehtävän ja työntekijän yhteensovittamiseen.

Tutkimuksen mukaan ne työnantajat, jotka ovat palkanneet osatyökykyisen tai vammaisen työntekijän, ovat yleensä olleet ratkaisuunsa tyytyväisiä ja suhtautuvat vastaisuudessakin rekrytointiin myönteisesti.

Tavoitteena monimuotoisuus ja taloudellinen hyöty

Osatyökykyisen työntekijän palkkaaminen tuottaa positiivisia kerrannaisvaikutuksia paitsi osatyökykyiselle, myös työyhteisölle ja koko yhteiskunnalle. Työyhteisön näkökulmasta vaikutukset syntyvät monimuotoisen työyhteisön toteutumisen kautta.

Työtä hakevan osatyökykyisen näkökulmasta työ on paitsi toimeentulon lähde myös keino olla hyödyllinen yhteisön jäsen. Suomessa on arvioitu olevan 65 000 osatyökykyistä vailla työtä. Vammaisista henkilöistä suurella osalla ei ole työpaikkaa avoimilla työmarkkinoilla.

Monimuotoisessa työntekijärakenteessa erilaiset vahvuudet vahvistavat toisiansa. Työn mielekkyyttä ja työntekijöiden työhyvinvointia parantaa, kun työntekijät voivat tehdä osaamistaan vastaavaa työtä. Osatyökykyisen työntekijän palkkaamisessa tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta; osatyökykyisiä työntekijöitä voi, saa ja pitääkin hyödyntää tuottavasti.

Iisisti töihin -oppaan etusivulle